بنیز پلمیر پارس EN

نمونه برداری و انجام آزمونهای کنترل کیفی

جهت مطالعه نمونه برداری پس از تولید و انجام آزمون های کنترل کیفی برروی نوار آبیاری قطره ای پلاک دار، لطفاً فایل PDF را دانلود نمایید.