بنیز پلمیر پارس EN

نوار آبیاری نئور

سطح وسیع فیلتراسیون
سطح مقطع وسیع عبور جریان به منظور جلوگیری از گرفتگی
قطره چکان تزریقی با طراحی یکپارچه
ضریب تغییرات (CV ) بسیار پایین
مقاوم در برابر اشعه UV
مقاوم در برابر مواد شیمیایی و کودهای مورد استفاده در کشاورزی


نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری ک

کشت های زراعی، ردیفی و گلخانه ها


نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری ک

 قطر اسمی:   16، 20، 22، 25 میلیمتر
ضخامت دیواره : 175الی  200 میکرون
آبدهی اسمی : 1/2 - 1/6 - 2 -  2/2 لیتر در ساعت
فواصل قطره چکان ها : 15، 20، 25، 30، 33، 40، 50، 60، 75، 100 و 120 سانتی متر
طول کلاف ها ( رول ) :  500، 600، 750، 1000، 1250، 1500، 2000، 2500  متر *
طول رول بر اساس قطر و ضخامت دیواره تعیین میشود