بنیز پلمیر پارس EN

نوار آبیاری نئور

سطح وسیع فیلتراسیون
سطح مقطع وسیع عبور جریان به منظور جلوگیری از گرفتگی
قطره چکان تزریقی با طراحی یکپارچه
ضریب تغییرات CV بسیار پایین
مقاوم در برابر اشعه UV
مقاوم در برابر مواد شیمیایی و کودهای مور استفاده در کشاورزی


نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری ک

انواع محصولات کشاورزی گیاهان ردیفی ، کشتهای زراعی و ...


نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری نوار آبیاری ک

 قطر اسمی:   16، 20، 22، 25 میلیمتر
ضخامت دیواره : 600  الی  150 میکرون
آبدهی اسمی : 2/3 - 2/6 - 2 - 1/6 - 1/2 - 0/8 لیتر در ساعت
فواصل قطره چکان ها : 15، 20، 25، 30، 33، 40، 50، 60، 75، 100 و 120 سانتی متر
طول کلاف ها ( رول ) :  500، 600، 750، 1000، 1250، 1500، 2000، 2500  متر *
طول رول بر اساس قطر و ضخامت دیواره تعین میشود
استانداردهای مربوطه : ISO9261