بنیز پلمیر پارس EN

آزمایشگاه کنترل کیفی

آزمایشگاه کنترل کیفی

شماره

نوع آزمون

استاندارد مربوطه

1

آزمون دانسیته

استاندارد ملی 01-7090

2

آزمون شاخص جریان مذاب (MFI)

استاندارد ملی 6980

3

آزمون ترک خوردگی بر اثر تنش محیطی (ESCR)

استاندارد ملی 8988

4

آزمون میزان آبدهی نوار آبیاری قطره ای

استاندارد ملی 6775

5

آزمون فشار هیدرولیکی نوار آبیاری قطره ای

استاندارد ملی 6775

6

آزمون میزان آبدهی قطره چکان های خود تنظیم

استاندارد ملی 6775

7

آزمون کشش نوارآبیاری قطره ای

استاندارد ملی 67775

8

آزمون کشش انواع نمونه پلی اتیلن

استاندارد ملی 01-6621 و 01-17140

9

آزمون تعیین زمان القا اکسایش (Oit)

استاندارد ملی 06- 7186

10

آزمون گرماسنجی رویشی تفاضلی (DSC)

استاندارد ملی 06-7186

11

آزمون تعیین درصد دوده

استاندارد ملی 02-7175

12

آزمون پراکنش دوده در بستر پلیمر

استاندارد ملی 20059

13

تعیین حداکثر فشار کاری و حداکثر فشار تحمیلی نوارآبیاری قطره ای

استاندارد ملی 6775

14

تعیین نوع پایه مستر بچ با تست زایلن

 

15

تعیین میزان رطوبت مواد اولیه

 


دانلود فایل PDF این مطلب