بنیز پلمیر پارس EN

گواهینامه ها

 • تأییدیه گزارش آزمون ماشینها و ادوات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی، مرکز توسعه مکانیزاسیون
  • نام گواهینامه : تأییدیه گزارش آزمون ماشینها و ادوات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی، مرکز توسعه مکانیزاسیون
  • سال :1398
  • موضوعی :نوار آبیاری قطره ای دبی 1.2 لیتر- 20 سانتیمتر- 200 میکرون غیر خود تنظیم
  • آزمایشگاه :همکار سازمان ملی استاندارد ایران
  • وضعیت تأیید :تایید شده
 • تأییدیه گزارش آزمون ماشینها و ادوات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی، مرکز توسعه مکانیزاسیون
  • نام گواهینامه : تأییدیه گزارش آزمون ماشینها و ادوات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی، مرکز توسعه مکانیزاسیون
  • سال :1398
  • موضوعی : نوار آبیاری قطره ای دبی 1.6 لیتر- 20 سانتیمتر-200 میکرون- غیر خودتنظیم
  • آزمایشگاه :همکار سازمان ملی استاندارد ایران
  • وضعیت تأیید :تایید شده
 • تأییدیه گزارش آزمون ماشینها و ادوات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی، مرکز توسعه مکانیزاسیون
  • نام گواهینامه : تأییدیه گزارش آزمون ماشینها و ادوات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی، مرکز توسعه مکانیزاسیون
  • سال :1398
  • موضوعی :نوار آبیاری قطره ای دبی 2 لیتر- 20 سانتیمتر-200 میکرون- غیر خودتنظیم
  • آزمایشگاه :همکار سازمان ملی استاندارد ایران
  • وضعیت تأیید :تایید شده